На польском языке

 • Bobilewicz, Grażyna. Ubiór modernistów rosyjskich w życiu codziennym i na portrecie, „Slavica Wratislaviensia», CXXXIX. Pod redakcją Łucji Kusiak-Skotnickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2006, s. 43-56 pdf
 • Bobilewicz-Bryś, Grażyna. Renesansowe analogie malarskie w twórczości Wiaczesława Iwanowa. „Przegląd Humanistyczny» 1992, z. 2, s. 113-127 pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. W pelerynie, w surducie i w chitonie. Strój artysty na przełomie dwudziestego stulecia. [W:] Literatura rosyjska na przełomie XIX i XX wieku. Pod red. Ireny Fijałkowskiej-Janiak. Gdańsk 1998, s. 84-96 pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. Richard Wagner w myśli estetycznej i twórczości rosyjskich artystów przełomu XIX i XX wieku. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej. Pod red. Elżbiety Biernat. UG, Gdańsk 1996, s. 89-108 pdf
 • Bryś, Grażyna. Wizerunek mistrza. Michał Anioł Buonarotti a „reliefowe» postrzeganie świata w twórczości W. Iwanowa. [W:] Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich. Pod redakcją Włodzimierza Wilczyńskiego. Zielona Góra 1991, s. 113-125 pdf
 • Bobilewicz-Bryś, Grażyna. Ceremonia picia herbaty w życiu i twórczości artystów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku. „Slavica Wratislaviensia», LXXXIX. Wrocław 1993, s. 65-85 pdf
 • Bobilewicz-Bryś, Grażyna. Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości symbolistów rosyjskich. „Slavia Orientalis» 1993, nr 1, s. 29-42 pdf
 • Bobilewicz-Bryś, Grażyna. Motyw kamienia w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Riericha. „Slavia Orientalis» 1991, nr 4, s. 423-439 pdf
 • Andrzej Dudek, Lucjan Suchanek: Russia e Europa. Vjaceslav Ivanov: Poesia e Sacra Scrittura (Vili Convegno Intemazionale su Vjaceslav Ivanov); L’EuropaNello Specchio Della Prima Emigrazione Russa, Roma, 28 Ottobre — 1 Novembre 2001 // SLAVIA ORIENTALIS. Rocznik LI. Nr 1. Kraków. 2002 pdf
 • Stawinoga Lublin, Ewa. Mit adamicki w cyklu poetyckim Wiaczeslawa Iwanowa Римский дневник 1944 года (Dwie interpretacje). 2004 pdf
 • E. Gasparini, O poezij Michała Anioła, “Przegląd Współczesny, n. 116.
 • S. Kułakowski, Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze staroruskiej, Nakładem Towarzystwa naukowego warszawskiego, Warszawa, 1926.
 • Con dedica: “Профессору Вячеславу Ивановичу Иванову в знак глубокого уважения и душевной преданности от автора Варшава.XI. 1927».
 • T. Zielinski, Rozwój moralności w świecie staro żytnym od Homera do czasów Chrystusa. Odezyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Polskiej Akademij Umiejętności dnia 11 czerwca 1927, Kraków 1927. 
 • T. Zielinski, Włościaństwo w literaturze polskiej. Odbitka z miesię ncznika “Wiedza I Ży cie”, 7/1929.