Земля пестрѣетъ

ПРИЛОЖЕНІЕ
КЪ СОБРАНІЮ ЛИРИЧЕСКИХЪ ФРАГМЕНТОВЪ
САФО.

CXII.

Земля пестрѣетъ:
Много надѣла вѣнковъ.
235